V oblasti vývoja informačných systémov a aplikácií sa naša spoločnosť špecializuje na vývoj a dodávku riešení na mieru, zameraných pre automatizovaný zber a spracovanie údajov s cieľom poskytnúť zákazníkom aplikačnú podporu jeho kritických podnikových, komunikačných a administratívnych procesov.

Predmetom realizácie projektov je poskytovanie širokého spektra služieb od analýzy a špecifikácie požiadaviek, návrhu riešenia, cez vlastný vývoj a testovanie, dodanie technologickej infraštruktúry a uvedenie do produktívnej prevádzky vrátane poskytnutia školení a príslušnej dokumentácie až po dlhodobú podporu prevádzkovaného systému a jeho infraštruktúry.

Životný cyklus projektu

Východiskovým bodom vo vývoji nových a rozširovaní, prípadne integrovaní existujúcich riešení je poznanie zákazníka, jeho aktuálneho stavu spracovania údajov, dostupnej IT infraštruktúry a realizácie dotknutých podnikových procesov. Obraz o súčasnom stave sa získava formou interview, ktoré pripravujú a vedú odborní konzultanti – analytici. Zároveň s obrazom o súčasnom stave sú identifikované a analyzované aktuálne problémy a požiadavky na vlastnosti a funkčnosť nového informačného systému.

Po spracovaní analýzy súčasného stavu spolu s definovaním problémov a požiadaviek nasleduje ako druhá etapa návrh požadovaného spôsobu spracovania a uchovávania informácií. Vytvorením aplikačného modelu vzniká štruktúra požadovaného systému. Voľbou medzi manuálnym a automatickým, resp. elektronicky sprostredkovaným spracovaním sú vyberané jednotlivé časti systému, ktoré budú realizované formou softvérových aplikácií.

V rámci návrhu riešenia je spracovávaný podrobný popis koncepcie budovania a prevádzky cieľového riešenia, návrhu jeho architektúry, infraštruktúry IT komponentov, návrhu funkčnosti a ostatných aspektov nevyhnutných pre vývoj a nasadenie riešenia do prevádzky (bezpečnosť, integrácia, prevádzka, organizácia, podnikové procesy). Pri návrhu riešenia sa vychádza predovšetkým zo znalosti existujúceho prostredia IT infraštruktúry cieľového prostredia zákazníka, analyzovaných požiadaviek a problémov a ostatných špecifických aspektov vývojového prostredia.

V rámci vlastného vývoja – implementácie aplikačného riešenia je realizované testovanie, ktoré je zamerané na overenie správnej funkcionality, spoľahlivosti a odolnosti voči zvýšenej záťaži počas spracovania údajov a regresné testovanie, ako aj overenie splnenia všetkých požiadaviek zákazníka. Súčasťou každého informačného systému je aplikačná dokumentácia. Pre otestovanú aplikáciu či modul je vytvorená aplikačná dokumentácia (používateľské príručky, administrátorské príručky, prevádzková dokumentácia a pod.).

Súčasťou nasadenia aplikačného riešenia je okrem vlastnej inštalácie a integrácie všetkých komponentov IT infraštruktúry realizácia školení koncových používateľov, administrátorov, pracovníkov prevádzky a riadenia bezpečnosti, návrh organizačného zabezpečenia a konzultácie počas realizácie pilotných projektov, skúšobnej a zahájenia riadnej prevádzky informačného systému.

Hlavné zásady pri vývoji aplikácii

Hlavné zásady pri vývoji informačných systémov a aplikácií sú:

  • vývoj otvorených a škálovateľných riešení využitím progresívnych technológií a IT štandardov
  • používanie štandardných CASE nástrojov, vývojových prostredí, platforiem a overených metodík pre vývoj informačných systémov
  • vysoká spoľahlivosť a dostupnosť cieľového riešenia
  • minimalizácia nákladov nevyhnutných na zabezpečenie prevádzky
  • využitie už existujúcej IT infraštruktúry a v minulosti vynaložených investícií