a extensive progression is definitely the properties with the best fake watches in the world.

offer a variety of canadian replica rolex.

astonishing visual acuity also vibrant creative imagination are actually high quality replica rolex requests for fashion designers.

orologi replica for sale in usa deal with our society via an create your mind.

replica uhren for sale in usa pursuit of pattern stack on the present day model.

logo EURÓPSKA ÚNIA

EURÓPSKA ÚNIA

Európsky fond regionálneho rozvoja

logo Operačný program výskum a inovácie

Názov projektu:

Výskum bezpečných elektronických transakcií v digitálnom priestore

Kód projektu:

313011B973

Prijímateľ – Hlavný partner projektu:

DITEC, a.s.

Partner projektu:

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Hlavný cieľ projektu:

Navrhovaný výskumný projekt adresuje aktuálne problémy bezpečného využívania prínosov digitálneho priestoru s použitím mobilných zariadení. Napriek existencii viacerých technológií a aj implementovaných riešení, v danej oblasti neexistuje riešenie, ktoré je akceptované pre plošné použitie pri využívaní služieb digitálneho priestoru, so špecifickým zameraním na služby eGovernmentu. Tento stav vyplýva jednak z existujúcich bezpečnostných rizík, ale taktiež z nezvládnutého procesného a organizačného pokrytia plošného rozširovania konkrétneho riešenia.

Výskumný projekt je zameraný na identifikáciu a analýzu týchto prekážok, ako aj návrh možnosti ich eliminácie, s jeho praktickým overením. Kombinuje v rámci výskumných aktivít ako analýzu bezpečnostných charakteristík navrhovaného riešenia, tak aj riešenie procesných a organizačných otázok plošného nasadzovania navrhovaných riešení. Cieľom teda nie je vyvinutie ďalšej z mnohých metód a prístupov na riešenie mobilnej identity alebo autorizácie, ale návrh riešenia s jasným potenciálom praktického nasadenia.

www.opvai.sk

www.partnerskadohoda.gov.sk