Zaručená konverzia v zmysle § 35 a nasledujúcich ustanovení zákona o e-Governmente slúži na zabezpečenie možnosti prevodu medzi listinnou a elektronickou formou dokumentov alebo elektronickými formami dokumentov s rôznymi formátmi, tak aby novovzniknutý dokument mal rovnaké právne účinky a mohol byť použitý rovnako na právne účely ako pôvodný dokument. Novovzniknutý dokument zo zaručenej konverzie, neoddeliteľne spojený s osvedčovacou doložkou má rovnaké právne účinky a je použiteľný na právne účely takisto ako pôvodný dokument.

Konverzia sa vykonáva postupom pre zaručenú konverziu oprávnenou osobou. Žiadateľom o službu konverzie môžu byť fyzické alebo právnické osoby. Zaručenú konverziu môžu vykonávať len oprávnené osoby podľa zákona o e-Governmente:

 • orgán verejnej moci,
 • advokát a notár,
 • poštový podnik poskytujúci univerzálnu službu, ak je prevádzkovateľom integrovaného obslužného miesta,
 • patentový zástupca, ak nejde o konverziu verejnej listiny.

Zaručená konverzia sa vykonáva ako konverzia:

 • dokumentu z elektronickej formy do listinnej formy,
 • dokumentu z listinnej formy do elektronickej formy,
 • elektronického dokumentu do elektronického dokumentu v inom formáte.

Popis riešenia

Aplikácia pre zaručenú konverziu D.Convert je klientská aplikácia, ktorá aktuálne slúži na realizáciu nasledovných činností:

 • konverziu dokumentu z listinnej do elektronickej formy,
 • konverziu dokumentu z elektronickej do listinnej formy,
D.Convert

Zoznam funkčných oblastí aplikácie

Konverzia z listinnej do elektronickej podoby

 • vytvorenie osvedčovacej doložky vo forme elektronického dokumentu
 • spoločná autorizácia osvedčovacej doložky a novovzniknutého elektronického dokumentu s pripojením časovej pečiatky (využitím aplikácie D.Signer/XAdES .NET)
 • vytvorenie a autorizácia záznamu o vykonanej zaručenej konverzii s pripojením časovej pečiatky (využitím aplikácie D.Signer/XAdES .NET) s centrálnym pridelením evidenčného čísla záznamu o vykonanej zaručenej konverzii
 • uloženie záznamu o vykonanej zaručenej konverzii do lokálnej a centrálnej evidencie v dátovej štruktúre určenej a zverejnenej Ministerstvom financií SR
 • uloženie novovzniknutého dokumentu zo zaručenej konverzie do zvoleného úložiska

Konverzia z elektronickej do listinnej podoby

 • overenie platnosti autorizácie, ak bol pôvodný elektronický dokument autorizovaný
 • overenie platnosti časovej pečiatky, ak bola k pôvodnému elektronickému dokumentu pripojená časová pečiatka
 • zobrazenie pôvodného elektronického dokumentu a tlač dokumentu do listinnej podoby využitím klientom nainštalovanej aplikácie podľa typu súboru dokumentu (napr. v Adobe Reader pre zobrazenie a tlač súborov typu PDF). Proces transformácie údajov dokumentu elektronického formulára do podoby vhodnej pre zobrazenie a tlač (PDF súbor) bude zabezpečený vybudovaním webovej služby prístupnej z klientskej aplikácie. Webová služba bude ako údajovú základňu využívať vybudované lokálne úložisko formulárov z modulu MEF (modul elektronických formulárov ÚPVS) s povinne evidovanými transformáciami údajov dokumentu elektronického formulára do PDF formátu
 • vytvorenie osvedčovacej doložky, jej zobrazenie a tlač do listinnej podoby v zhode s procesom transformácie elektronického dokumentu formulára uvedeným v predchádzajúcom odseku
 • vytvorenie a autorizácia záznamu o vykonanej zaručenej konverzii s pripojením časovej pečiatky (využitím aplikácie D.Signer/XAdES .NET) s centrálnym pridelením evidenčného čísla záznamu o vykonanej zaručenej konverzii
 • uloženie záznamu o vykonanej zaručenej konverzii do lokálnej a centrálnej evidencie v dátovej štruktúre určenej a zverejnenej Ministerstvom financií SR

Zobrazenie záznamov o konverzii

 • zobrazenie záznamov o vykonanej zaručenej konverzii z lokálnej evidencie

Správa typov formulárov

 • správa vzorov homologizovaných (opakovane) konvertovaných dokumentov v listinnej podobe s uvedením slovného popisu bezpečnostných prvkov dokumentu, údajov o počte listov a počte neprázdnych strán, formáte, druhu a názvu dokumentu

Požiadavky na nasadenie a prevádzku

Pre realizáciu zaručenej konverzie prostredníctvom aplikácie D.Convert a v súlade so zákonom č. 305/ 2013 Z.z. (zákon o e-Governemente) je potrebné:

 • Disponovať kvalifikovaným mandátnym certifikátom osoby oprávnenej vykonávať zaručenú konverziu podľa § 35 ods. 3 zákona o e-Governmente.
 • Disponovať autentifikačným certifikátom umožňujúcim prístup ku službám servera časovej pečiatky (TSA) pre pripojenie časovej pečiatky ku novovzniknutému dokumentu a ku záznamu o vykonanej zaručenej konverzii. Získanie tohto certifikátu je možné v rámci uzatvorenia zmluvy o poskytovaní služby časových pečiatok s poskytovateľom takejto služby.
 • Disponovať autentifikačným certifikátom pre prístup ku službe overenia platnosti autorizácie, ak bol pôvodný elektronický dokument autorizovaný. V prípade, že používateľ má prístup ku službe časových pečiatok od DTCA, a.s., tak na tento účel je používaný rovnaký certifikát, ako ku službe TSA.
 • Po nainštalovaní aplikácie ju používateľ môže začať používať.
 • Disponovať klientskymi aplikáciami D.Suite/eIDAS pre vyhotovenie kvalifikovaného elektronického podpisu. O vydanie certifikátov uvedených v bodoch 1 až 3 je možné požiadať spoločnosť D.Trust Certifikačná Autorita, a.s.

Upozornenia

Ad.1: upozornenie na potenciálnu existenciu technických problémov s overením platnosti formulára doložky o konverzii:

Aplikácia D.Convert používa pre vyhotovenie osvedčovacej doložky elektronický formulár, ktorý je publikovaný v Module elektronických formulárov UPVS. Z dôvodu existujúcich technických problémov v tejto verzii formulára môže dôjsť k situácii, kedy niektorá elektronická podateľňa označí autorizáciu konvertovaného dokumentu ako neplatnú s následným odmietnutím takéhoto dokumentu.

V takom prípade použite pre kontrolu overenia platnosti autorizácie konvertovaného dokumentu službu prístupnú na Ústrednom portáli verejnej správy, ktorá sa nachádza na webovej stránke www.slovensko.sk. Vykonajte overenie platnosti autorizácie touto službou a ak je popis stavu overenia autorizácie „Platná“ alebo „Predbežne platná“, tak upozornite príjemcu konvertovaného dokumentu na výsledok overenia na UPVS. V prípade, že je popis stavu overenia autorizácie „Neplatná“ aj v rámci služby UPVS, kontaktujte podporu produktu a poskytnite jej potrebné informácie pre riešenie.

Podpora produktu je k dispozícii na adrese servis.dconvert@ditec.sk.

Po aktualizácií elektronického formulára pre osvedčovaciu doložku v Module elektronických formulárov UPVS, bude táto zmena zapracovaná do aplikácie a príslušných podateľní a je predpoklad, že by sa nemala naďalej objavovať.

Ad.2: Upozornenie na potrebu naplnenia vstupných požiadaviek na aplikáciu

Pre realizáciu zaručenej konverzie prostredníctvom aplikácie D.Convert a v súlade so zákonom č. 305/ 2013 Z.z. (zákon o e-Governemente) je potrebné:

 • Disponovať kvalifikovaným mandátnym certifikátom osoby oprávnenej vykonávať zaručenú konverziu podľa § 35 ods. 3 zákona o e-Governmente.
 • Disponovať autentifikačným certifikátom umožňujúcim prístup ku službám servera časovej pečiatky (TSA) pre pripojenie časovej pečiatky ku novovzniknutému dokumentu a ku záznamu o vykonanej zaručenej konverzii. Získanie tohto certifikátu je možné v rámci uzatvorenia zmluvy o poskytovaní služby časových pečiatok s poskytovateľom takejto služby.
 • Disponovať autentifikačným certifikátom pre prístup ku službe overenia platnosti autorizácie, ak bol pôvodný elektronický dokument autorizovaný. V prípade, že používateľ má prístup ku službe časových pečiatok od DTCA, a.s., tak na tento účel je používaný rovnaký certifikát, ako ku službe TSA.
 • Disponovať klientskými aplikáciami D.Suite/eIDAS pre vyhotovenie kvalifikovaného elektronického podpisu. Popis D.Suite/eIDAS je k dispozícii TU. Aplikácie D.Suite/eIDAS je možné stiahnuť TU.

Ad.3: upozornenie na potrebu využívania služieb určenej certifikačnej autority:

V aktuálnej verzii aplikácie D.Convert je predpísané a predpokladá sa využívanie služieb certifikačnej autority DTCA (I.CA – První certifikační autorita, a.s. Praha) v nasledovnom rozsahu:

 • prístup ku službe autority časových pečiatok (TSA) – používateľ musí mať zmluvne dohodnuté využívanie tejto služby a má mať k dispozícii autentizačný certifikát pre prístup ku službe TSA.
 • prístup ku službe overenia platnosti podpisu/podpísaného dokumentu (QVA) – používateľ musí mať zmluvne dohodnuté využívanie tejto služby a má mať k dispozícii autentizačný certifikát pre prístup ku službe QVA.

Podporované operačné systémy

Nasledujúca tabuľka uvádza operačné systémy a verzie, ktoré podporujú spustenie aplikácie D.Convert.

Platforma a verzia

Microsoft Windows 8.1 (32bit / 64bit)

Microsoft Windows 10 (32bit / 64bit) /minimálne build 1607 a novší/

Microsoft Windows 11

 

Zoznam operačných systémov je určený požiadavkami technológie (t.j. Microsoft .Net a ClickOnce), ktorá bola použitá pri vývoji tejto aplikácie. V iných operačných systémoch nie sú zaručené funkčné a systémové vlastnosti aplikácie D.Convert, resp. nie je možné zrealizovať inštaláciu všetkých potrebných komponentov a súčastí aplikácie. Pre funkčnosť mechanizmu ClickOnce je potrebné pripojenie do internetu a používateľ musí mať dostupnú inštalačnú URL adresu.