Zaručená konverzia v zmysle § 35 a nasledujúcich ustanovení zákona o e-Govermente slúži na zabezpečenie možnosti prevodu medzi listinnou a elektronickou formou dokumentov alebo elektronickými formami dokumentov s rôznymi formátmi, tak aby novovzniknutý dokument mal rovnaké právne účinky a mohol byť použitý rovnako na právne účely ako pôvodný dokument. Novovzniknutý dokument zo zaručenej konverzie, neoddeliteľne spojený s osvedčovacou doložkou má rovnaké právne účinky a je použiteľný na právne účely takisto ako pôvodný dokument.

Konverzia sa vykonáva postupom pre zaručenú konverziu oprávnenou osobou. Žiadateľom o službu konverzie môžu byť fyzické alebo právnické osoby. Zaručenú konverziu môžu vykonávať len oprávnené osoby podľa zákona o e-Govermente:

 • orgán verejnej moci
 • advokát a notár
 • poštový podnik poskytujúci univerzálnu službu, ak je prevádzkovateľom integrovaného obslužného miesta
 • patentový zástupca, ak nejde o konverziu verejnej listiny

Zaručená konverzia sa teda vykonáva ako konverzia:

 • dokumentu z elektronickej formy do listinnej formy
 • dokumentu z listinnej formy do elektronickej formy
 • elektronického dokumentu do elektronického dokumentu v inom formáte

Aplikácia pre zaručenú konverziu je klientská aplikácia, ktorá slúži na realizáciu vyššie uvedených činností (niektorých z vyššie uvedených činností).

Popis riešenia

Aplikácia pre zaručenú konverziu D.Convert je klientská aplikácia, ktorá aktuálne slúži na realizáciu nasledovných činností:

 • konverziu dokumentu z listinnej do elektronickej formy
 • konverziu dokumentu z elektronickej do listinnej formy

Zoznam funkčných oblastí aplikácie

 • Konverzia z listinnej do elektronickej podoby
  • vytvorenie osvedčovacej doložky vo forme elektronického dokumentu
  • spoločná autorizácia osvedčovacej doložky a novovzniknutého elektronického dokumentu s pripojením časovej pečiatky (využitím aplikácie D.Signer/XAdES .NET)
  • vytvorenie a autorizácia záznamu o vykonanej zaručenej konverzii s pripojením časovej pečiatky (využitím aplikácie D.Signer/XAdES .NET) s decentralizovaným pridelením evidenčného čísla záznamu o vykonanej zaručenej konverzii
  • uloženie záznamu o vykonanej zaručenej konverzii do lokálnej evidencie v dátovej štruktúre určenej a zverejnenej Ministerstvom financií SR
  • uloženie novovzniknutého dokumentu zo zaručenej konverzie do zvoleného úložiska
 • Konverzia z elektronickej do listinnej podoby
  • overenie platnosti autorizácie, ak bol pôvodný elektronický dokument autorizovaný
  • overenie platnosti časovej pečiatky, ak bola k pôvodnému elektronickému dokumentu pripojená časová pečiatka
  • zobrazenie pôvodného elektronického dokumentu a tlač dokumentu do listinnej podoby využitím klientom nainštalovanej aplikácie podľa typu súboru dokumentu (napr. v Adobe Reader pre zobrazenie a tlač súborov typu PDF). Proces transformácie údajov dokumentu elektronického formulára do podoby vhodnej pre zobrazenie a tlač (PDF súbor) bude zabezpečený vybudovaním webovej služby prístupnej z klientskej aplikácie. Webová služba ako údajovú základňu bude využívať vybudované lokálne úložisko formulárov z modulu MEF (modul elektronických formulárov ÚPVS) s povinne evidovanými transformáciami údajov dokumentu elektronického formulára do PDF formátu
  • vytvorenie osvedčovacej doložky, jej zobrazenie a tlač do listinnej podoby v zhode s procesom transformácie elektronického dokumentu formulára uvedeným v predchádzajúcom odseku
  • vytvorenie a autorizácia záznamu o vykonanej zaručenej konverzii s pripojením časovej pečiatky (využitím aplikácie D.Signer/XAdES .NET) s decentralizovaným pridelením evidenčného čísla záznamu o vykonanej zaručenej konverzii
  • uloženie záznamu o vykonanej zaručenej konverzii do lokálnej evidencie v dátovej štruktúre určenej a zverejnenej Ministerstvom financií SR
 • Zobrazenie záznamov o konverzii
  • zobrazenie záznamov o vykonanej zaručenej konverzii z lokálnej evidencie
 • Správa typov formulárov
  • správa vzorov homologizovaných (opakovane) konvertovaných dokumentov v listinnej podobe s uvedením slovného popisu bezpečnostných prvkov dokumentu, údajov o počte listov a počte neprázdnych strán, formáte, druhu a názvu dokumentu
 • Správa konfigurácie
  • Nastavenie aplikácie - správa všeobecných nastavení aplikácie
  • Používatelia – správa údajov osoby, ktorá vykonáva zaručenú konverziu
 • Správa číselníkov
  • správa číselníkových položiek
  • export / import číselníkov
 • O aplikácii
  • popis aplikácie
  • používateľská príručka

Súčasťou inštalačného balíka aplikácie je inštalačná príručka.

Kontext nasadenia

Aplikácia pre zaručenú konverziu je samostatná klientská aplikácia, ktorá po nainštalovaní na počítač používateľa slúži na určený účel.

Referencie na použitie riešenia

Nasadené riešenia:
 • Slovenská advokátska komora (SAK), kde je aplikácia dostupná pre všetkých členov SAK, advokátov

Požiadavky na nasadenie a prevádzku

Riešenie je vytvorené ako .Net klientska aplikácia, ktorá umožňuje automatizovanú kontrolu aktuálnosti verzie u používateľa na princípe riešenia Microsoft .Net ClickOnce.

Potencionálny používateľ klikne na zverejnenú URL, ktorá obsahuje odkaz na aktuálnu verziu. V prípade, že používateľ u seba nemá túto verziu nainštalovanú (alebo má staršiu verziu), ponúkne sa mu možnosť na stiahnutie a nainštalovanie aktuálnej verzie.

Pred inštaláciou sú kontrolované požiadavky na nasadenie na strane koncového používateľa, ak tieto nie sú splnené, tak je na chýbajúce časti používateľ upozornený a inštalácia neprebehne.

Po nainštalovaní aplikácie používateľ ju môže začať používať.

Pri každom štarte aplikácie u používateľa je kontrolovaná aktuálnosť jej verzie voči verzii, ktorá je umiestnená na pôvodnom URL, odkiaľ bola zrealizovaná prvotná inštalácia. Ak je k dispozícii novšia verzia, je používateľovi automaticky ponúknutá aktualizácia na najnovšiu verziu.

Pre funkčnosť mechanizmu ClickOnce je nutné pripojenie do internetu a používateľ musí mať dostupnú inštalačnú URL.