Formát dátových objektov typu XML dokument v2.0 v rámci profilu XAdES_ZEP

Dokumentácia - Formát dátových objektov typu XML dokument v2.0.pdf
Xml schéma - xades_zep_xml.v2.0.xsd
Požiadavky na prezentácie XML dokumentov pre podpisovanie.pdf