Formát dátových objektov typu PDF dokument v1.0 v rámci profilu XAdES_ZEP

Dokumentácia - Formát dátových objektov pre PDF dokument v1.0.pdf
Xml schéma - xades_zep_pdf.v1.0.xsd