Formát dátových objektov typu FO dokument v1.0 v rámci profilu XAdES_ZEP

Dokumentácia - Formát dátových objektov pre FO formulár v1.0.pdf
Xml schéma - xades_zep_fo.v1.0.xsd